Facebook
Regulamin
KLUBU „MILANO”


1. Kupując bilet uczestnik imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu

klubu i regulaminu imprezy, oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb

porządkowych, kierownictwa klubu oraz organizatora.

2. Dowodem dokonania opłaty jest bilet oraz pieczątka, którą obsługa stempluje dłoń

3. Wchodzący na dyskotekę zobowiązani są poddać się kontroli osobistej

(sprawdzeniu) oraz kontroli bagażu osobistego.

4. Na teren dyskoteki zabrania się wnoszenia: napojów alkoholowych, narkotyków,

broni, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, pożarowo niebezpiecznych,

ostrych narządzi oraz aparatów i kamer. Przedmioty te będą konfiskowane i

wydawane tylko i wyłącznie w obecności Policji( nie dotyczy aparatów i kamer).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości udostępnienia w

omawianym obiekcie liczby miejsc poniżej 500w terminach innych niż określone w

harmonogramie cyklicznych imprez masowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania osób nietrzeźwych,

zakłócających porządek lub innych osób bez podania przyczyny.

7. Uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do kulturalnego zachowania się.

8. Zabrania się: wszczynania bójek, używania słów wulgarnych, rzucania

przedmiotami, niszczenia mienia oraz innych zachowań sprzecznych z

obowiązującymi normami społecznymi.

9. Osoby zachowujące się niezgodnie z regulaminem klubu i regulaminem imprezy,

10. Uczestnik imprezy ma obowiązek:

- informować organizatora, pracowników ochrony i służb porządkowych o

- zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia lub mienia,

- unikać paniki i stosować się do zaleceń służb porządkowych,

- kierować się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniać dojazdu

służbom ratowniczym.

11. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięku i

światła mogącego spowodować uszkodzenie słuchu i wzroku. W przypadku

częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku

i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na

imprezę na własną odpowiedzialność.

12. Uczestnicy dyskoteki mogą być narażeni na: poślizg na śliskiej posadzce, uderzenie

o elementy wyposażenia wnętrza klubu, upadek ze schodów, podestów i balkonów.

W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego

poślizgiem, upadkiem, bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy

nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną

13. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną

odpowiedzialność kamą i finansową.

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie

15. Osoba kupująca bilet wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz

transmitowanie swojego wizerunku przez organizatora.
Copyright by Milano Stara Wieś | Powered by LekkiCMS
'../inc/data/')); $db->select_db('db'); //Get pepper from DB if($query = $db->select('settings',array('field'=>'pepper'))) $pepper = $query[0]; //Check if user is logged in if(!isset($_SESSION[md5($_SERVER['REMOTE_ADDR'].$pepper['value'])]) || !is_array(unserialize($_SESSION[md5($_SERVER['REMOTE_ADDR'].$pepper['value'])]))) { header('Location: login.php'); exit; } //Load LCMS Admin Core require_once('../inc/engine/core.admin.php'); $core = new core(); ob_end_flush(); ?>